Rady

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost k spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.

(ze Stanov pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké)

Pastorační rada (2022 – 2026)

P. Mgr. Ladislav Kunc
Ing. Tomáš Bartoň
Mgr. Ivo Ertl
Mgr. Martina Halová
Ing. Petr Hanáček
Martin Hanáček
Mgr. Martina Hrubošová (Míkovice)
Mgr. Michaela Hubíková
Marie Kuřimská
Pavla Pašková (Míkovice)
MgA. Petr Pěcha
Mgr. Jaroslav Šiler
Ing. Petr Turčinek
Zuzana Vaňková

K čemu slouží pastorační rada? (Výtah ze Stanov pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké)

K úkolům pastorační rady zvláště náleží:

 • probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů,
 • získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování,
 • přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii,
 • podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou,
 • vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách,
 • sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je,
 • koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět,
 • zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti,
 • probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě,
 • hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti,
 • podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy…
 • hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,
 • pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti,
 • společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství,
 • v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit,
 • spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní kroniku apod.

Ekonomická rada (2022 – 2026)

P. Mgr. Ladislav Kunc
Ing. Petr Hanáček
Ing. Jiří Jakeš
Josef Pochylý (Míkovice)
Ing. Vítězslav Skopal
Radek Škrášek

Úkolem ekonomické rady je mimo jiné napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění dalších potřeb farnosti.

(ze Stanov ekonomické rady farnosti arcidiecéze olomoucké)