• Duchovní slovo

  Začátek duchovního života

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – vigilie (Mk 16,1-7) | 30. března 2024

  Ústřední téma dnešní oslavy je křest, náš křest. Tato svátost totiž čerpá svou sílu právě z velikonočních událostí. A proto právě v této Velké noci církev křtí a pokřtění obnovují křestní vyznání. Svatý Pavel píše: „Křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,4).

 • Duchovní slovo

  Symboly Ducha Svatého

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 28. května 2023

  Všichni známe nějaký symbol Ducha Svatého. Symbol toho, kdo završuje celé Boží vykupitelské dílo. K novému pohledu na tyto symboly a k pochopení jejich významu si řekněme tento příběh.

 • Duchovní slovo

  Jsou pochybnosti špatné?

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nenebevstoupení Páně (Mt 28,16-20) | 21. května 2023

  „Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti.“ Jak je to možné? Když slyšíme o pochybnostech, jsme celí rozpačití z kvality učedníků. Možná i z Ježíšova postoje. Jak je teď může opustit nebo jim dát dokonce nějaký úkol?

 • Duchovní slovo

  Řeka Ducha Svatého

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého, slavnosti prvního svatého přijímání (Jan 20,19-23) | 5. června 2022

  Milá děvčata, milí chlapci, drazí rodiče, bratři a sestry!

  Když jsme s našimi prvokomunikanty kontrolovali znalosti, nešlo o to zjistit, že již dokonale chápou, oč ve svátosti smíření a eucharistie jde. Ale to, že se chtějí vydat na cestu. Na cestu, při které jim budou tyto Boží dary oporou. Dokonalé chápání těchto svátostí nemáme ani my dospělí. Jsme ale stále v Ježíšově škole a naše chápání roste tím, že se necháváme obdarovávat. Povědomí o daru získáváme tím, že ho s touhou a vděčností přijímáme.

 • Duchovní slovo

  Odešel, aby s námi zůstal

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně (Lk 24,46-53) | 29. května 2022

  Základní touhy člověka jsou touha po životě, lásce a spravedlnosti. Právě touha po životě, která je do nás Stvořitelem vložena, vedla pohanské národy či ateisty k úsilí zakonzervovat své pozemské bytí. Třeba formou pyramid či mausoleí.

 • Duchovní slovo

  Mše svatá – Bohoslužba oběti

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Lk 15,1-3.11-32) | 27. března 2022 | videozáznam

  1. Mše svatá – Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady | videozáznam
  2. Mše svatá – Bohoslužba slova | videozáznam
  3. Mše svatá – Bohoslužba oběti | videozáznam
  4. Mše svatá – Závěrečné obřady | videozáznam

  Bůh stvořil člověka, aby byl šťastný, možná i proto je člověk nazýván homo festivus – člověk slavící. Při domácí oslavě je důležitý stůl, u kterého se setkáváme. Chystáme na něj ubrus, prostírání, květiny, pokrmy, nápoje, aby se všem líbil a dobře se u něho cítili. Stůl je středem setkání, a to nejen v našich domovech, ale i v domě Božím.

 • Duchovní slovo

  Mše svatá – Bohoslužba slova

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Lk 13,1-9) | 20. března 2022 | videozáznam

  1. Mše svatá – Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady | videozáznam
  2. Mše svatá – Bohoslužba slova | videozáznam
  3. Mše svatá – Bohoslužba oběti | videozáznam
  4. Mše svatá – Závěrečné obřady | videozáznam

  Potkává mladík babičku, co kráčí do kostela, a posměšně ji říká: „Pozdravujte tam Pána Boha.“ „Sám by ses měl pozdravovat,“ odvětila nato stará paní. Co tím myslela? Slovo „pozdravit“ se dá taky vyložit jako „popřát zdraví“. Odpověď té moudré ženy pak může znamenat: „Sám bys měl naslouchat Božímu slovu, aby tě přivedlo ke zdraví duše, mysli i těla.“ Jakmile vyslovíme nebo napíšeme někomu pozdrav, už se děje něco dobrého. Milý pozdrav hřeje, těší i léčí. Bohoslužba slova, nad kterou se zamýšlíme, je takové vyřízení pozdravu z nebe. Církev tlumočí slova samotného Boha. Výraz bohoslužba zde můžeme vnímat i tak, že Bůh zde slouží člověku a svým slovem ho vyučuje, povzbuzuje, napomíná, uzdravuje. A kdo se naučí dobře naslouchat, odchází jako boháč.