• Duchovní slovo

  Ten, kdo má moc

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí (Mk 1,21-28) | 28. ledna 2024

  Po povolání učedníků začíná Ježíš působit. Evangelista nás vede do Kafarnaa, do synagogy. Mimochodem, na místo, kde stála, můžete při návštěvě Svaté země vstoupit. Je sobota, Ježíš učí tak, že všichni žasnou. A pak se stane první zázrak Markova evangelia. Nějaký muž je osvobozen od nečistého ducha. Tato událost je předzvěst Kristova díla jako takového. Ježíš přišel, aby nás osvobodil od zla.

 • Duchovní slovo

  Náš apoštolát

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova (Mk 1,14-20) | 21. ledna 2024

  Dnes se vracíme k Markovu evangeliu, které, jak už jsme si říkali, nás bude provázet v nedělním cyklu po celý tento rok. Minulou neděli jsme si řekli, že spása člověka je společné dílo. Na jedné straně nás zve Bůh, na druhé straně očekává náš zájem, naši touhu. Mohli jsme si uvědomit, že nás Pán zve k následování, že v nás vidí to nejlepší. Dnes toto volání pokračuje.

 • Duchovní slovo

  Hořící srdce, kráčející nohy

  Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí, Misijní neděle (Lk 23,14-35) | 22. října 2023

  Pro letošní Světový den misií zvolil papež František téma o emauzských učednících: „Hořící srdce, kráčející nohy.“ Řekněme si několik myšlenek z jeho poselství. Dva učedníci, zmatení a zklamaní, se setkávají s Kristem ve slově a při lámání chleba. To v nich zažehne nadšení znovu se vydat na cestu do Jeruzaléma a hlásat, že Pán byl skutečně vzkříšen. V tomto příběhu vidí papež inspiraci pro každého z nás.

 • Duchovní slovo

  Povolání k apoštolátu

  Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mt 9,36 – 10,8) | 18. června 2023

  Slyšíme dnes o povolání apoštolů. Dostávají úkol, jsou vysláni. I když se jedná o apoštoly, rozhodně nejde o úkol jen pro biskupy. Ježíš povolává k apoštolátu každého člověka, každý je pro něho jedinečný, každý má jeho konkrétní obdarování. A každý má do tohoto světa nést povzbuzení a evangelium naděje.

 • Duchovní slovo

  Sůl a světlo

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Mt 5,13-16) | 5. února 2023

  Minulou neděli jsme vstoupili do Ježíšovy řeči na hoře. Předal nám program svého „životního stylu“. Po blahoslavenstvích přichází dvě přirovnání. „Jste sůl země, jste světlo světa.“ To proto, abychom se ve svém životním stylu neuzavřeli, abychom se neizolovali s tím, že to všechno máme jen pro sebe. Jsme obdarováni, abychom dávali této zemi chuť a osvěcovali svět.

 • Duchovní slovo

  Mše svatá – Bohoslužba slova

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Lk 13,1-9) | 20. března 2022 | videozáznam

  1. Mše svatá – Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady | videozáznam
  2. Mše svatá – Bohoslužba slova | videozáznam
  3. Mše svatá – Bohoslužba oběti | videozáznam
  4. Mše svatá – Závěrečné obřady | videozáznam

  Potkává mladík babičku, co kráčí do kostela, a posměšně ji říká: „Pozdravujte tam Pána Boha.“ „Sám by ses měl pozdravovat,“ odvětila nato stará paní. Co tím myslela? Slovo „pozdravit“ se dá taky vyložit jako „popřát zdraví“. Odpověď té moudré ženy pak může znamenat: „Sám bys měl naslouchat Božímu slovu, aby tě přivedlo ke zdraví duše, mysli i těla.“ Jakmile vyslovíme nebo napíšeme někomu pozdrav, už se děje něco dobrého. Milý pozdrav hřeje, těší i léčí. Bohoslužba slova, nad kterou se zamýšlíme, je takové vyřízení pozdravu z nebe. Církev tlumočí slova samotného Boha. Výraz bohoslužba zde můžeme vnímat i tak, že Bůh zde slouží člověku a svým slovem ho vyučuje, povzbuzuje, napomíná, uzdravuje. A kdo se naučí dobře naslouchat, odchází jako boháč.

 • Duchovní slovo

  Poznávat, radovat se a svědčit

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle po Narození Páně (Jan 1,1-14) | 2. ledna 2022

  Opět slyšíme prolog Janova evangelia. Ten se dříve četl na konci každé mše svaté, tak nebude problém jej nyní vyslechnout dvakrát po sobě. Úryvek končí slovy: „Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ To je svědectví evangelisty Jana a jeho přátel, se kterými prožil život s Kristem. Když psal Jan tato slova, byl již stařec pokročilého věku a věděl, že se blíží jeho poslední pozemská hodina. Ale jeho duši nesvíral strach ze smrti. Naopak, těšil se na setkání s Kristem na věčnosti. Poté, co viděl a zažil Kristovu slávu pozemskou, těšil se na jeho slávu nebeskou. Kdo spojí svůj život s Kristem na zemi, těší se na jeho pokračování ve věčnosti.

 • Duchovní slovo

  Bartimaiova cesta

  Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) | 24. října 2021

  Příběh slepého Bartimaia je i příběhem každého z nás. I naši cestu životem nejednou zahalí temnota (hříchu, bolesti, zklamání, strachu) a my uvízneme někde na kraji cesty. A dnešní evangelijní událost nám říká: Kristus prochází dějinami a světem i kolem tebe. Volej k němu a otevře ti oči. Ukáže ti cestu. Jdi za jeho hlasem, setkávej se s ním a on ti dá sílu k následování. A následování Krista dá tvému životu zase smysl a radost.

 • Duchovní slovo

  Růst víry

  Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mk 4,26-34) | 13. června 2021

  Jedním z důležitých úkolů církve od samotného počátku je hlásání evangelia, evangelizace. I v těchto dnech se v rámci naší arcidiecéze zamýšlíme nad tzv. pastoračním plánem, tedy nad tím, jak šířit Boží království. Hlásání evangelia je sice jeden z nejdůležitějších úkolů každého kněze, ale zároveň je to součást životního stylu každého pokřtěného.

 • Duchovní slovo

  Svatost a radost

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,35-48) | 18. dubna 2021

  Svatý otec vydal před třemi lety apoštolskou exhortaci s názvem Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte). Vybízí nás v ní, abychom byli „svatými a radostnými svědky Ježíšova vítězství na hříchem a smrtí.“

  Ve věci svatosti připomíná, že ke svatosti jsou povoláni členové každého životního stavu, tedy kněží, řeholníci i laici. Píše, že světec není ten, kdo nikdy nezhřešil, ale ten, kdo hřích poznal, přiznal, litoval a prosil Boha o odpuštění.