• Biřmovanci

  Biřmování 2024 – 15. setkání

  Pátek 12. dubna 2024 v 19.00 hodin v kostele

  Téma: Úvod do Desatera (křesťanské aplikace nejen do mobilu, šest stěn k dobrému životu, původ Desatera, Desatero v Písmu svatém, Desatero a Ježíš)

  Úkol: Opakovat probrané bloky, přečíst Desatero v Bibli (Ex 20,2-17)

  Úkoly pro uplynulé období viz 13. setkání.

 • Duchovní slovo

  Živý Kristus

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Jan 20,1-9) | 31. března 2024

  „Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen, není tady. Zde je to místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům, i Petrovi: Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám řekl.“ Tato slova jsme slyšeli z Markovy evangelijní zvěsti dnes v noci. Je to výzva pro každého pokřtěného. Výzva ke hledání Ježíše Nazaretského – živého.

 • Duchovní slovo

  Začátek duchovního života

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – vigilie (Mk 16,1-7) | 30. března 2024

  Ústřední téma dnešní oslavy je křest, náš křest. Tato svátost totiž čerpá svou sílu právě z velikonočních událostí. A proto právě v této Velké noci církev křtí a pokřtění obnovují křestní vyznání. Svatý Pavel píše: „Křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,4).

 • Duchovní slovo

  Hosana

  Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Mk 11,1-10) | 24. března 2024

  Květná neděle nám připomíná velkou slávu, lidé vítají Ježíše, který vjíždí do města, provolávají „Hosana“, kladou na zem pláště a mávají palmovými ratolestmi.

 • Duchovní slovo

  Láska, která se obětuje

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 12,20-33) | 17. března 2024

  Evangelium začíná zmínkou o pohanech, kteří přicházejí za učedníky, aby jim umožnili vidět Ježíše. Jde doslova o Řeky. A s těmi se pojí „filosofia“ – láska k moudrosti. Chtějí poznat Ježíše, rozšířit své vědění o Bohu a prohloubit tak svou moudrost. V tomto úvodu můžeme spatřovat předobraz doby, kdy Ježíš vystoupí na nebe a jeho učedníci se stanou učiteli pro všechny národy. To je tedy první takový úkol pro nás. Jako Ježíšovi učedníci se stáváme těmi, kteří hledající přivádějí za Ježíšem.

 • Duchovní slovo

  Nové narození

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 3,14-21) | 10. března 2024

  Dnes vidíme Nikodéma, který jako jediný z farizeů přichází, aby upřímně a s otevřeným srdcem naslouchal Ježíšovi. Ten mu sděluje důležité poselství: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.“ Co to znamená, že se musíme narodit znova?

 • Duchovní slovo

  Neobchodní vztah

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 2,13-25) | 3. března 2024

  Pacta sunt servanda – smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit. Ale co když to někdo nedokáže? Většinou navrhuje, aby se smlouva upravila, změnila v jeho prospěch. V prvním čtení jsme slyšeli část smlouvy, kterou uzavřel Bůh s vyvoleným lidem. Nabídl mu svou ochranu, pomoc a přízeň, když bude dodržovat jeho zákony. Lid souhlasil. Ale ukázalo se, že není schopen smlouvu dodržet. Pravidelně ji porušoval.

 • Duchovní slovo

  Křížem to nekončí

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Mk 9,2-10) | 25. února 2024

  V jednom kostele je velmi realisticky zobrazený umučený ukřižovaný Ježíš. V životní velikosti, s mnoha ranami a smutným pohledem shlíží z kříže. Beze slov promlouvá k srdci každého, kdo se na něho podívá. Jednoho dne přišla za knězem z toho kostela paní učitelka s prosbou: „Pane faráři víte, chceme jít s dětmi na prohlídku chrámu, ale pohled na ten váš kříž malé děti děsí a ty větší znervózňuje. Mohl byste ho prosím vás na chvíli někam schovat nebo ho zakrýt?“ Kněz byl překvapený, ale hned nabídl řešení: „Nebojte se paní učitelko. Já tam půjdu s vámi a pokud se děti rozruší, tak je uklidním.“ „A jak?“ ptala se paní učitelka. „Vysvětlím jim, že tím, co na kříži vidí, to neskončilo.“