• Duchovní slovo

  Živý Kristus

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Jan 20,1-9) | 31. března 2024

  „Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen, není tady. Zde je to místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům, i Petrovi: Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám řekl.“ Tato slova jsme slyšeli z Markovy evangelijní zvěsti dnes v noci. Je to výzva pro každého pokřtěného. Výzva ke hledání Ježíše Nazaretského – živého.

 • Pro děti

  Nový školní rok 2023 – 2024 a rozvrh hodin náboženství

  Milí rodiče,

  všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

  Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky se předpokládá k přípravě na svátost biřmování.

  Níže naleznete rozvrh hodin náboženství (případné změny zde budou ihned publikovány).

 • Pro děti,  Zajímavosti

  Májové 2023

  Májová s dětmi ve středu 17. května ze zdravotních důvodů nebude.

  Kromě májových s dětmi ve farním kostele se konají tyto pobožnosti:

  KUNOVICE
  V pondělí, úterý, čtvrtek, sobotu a neděli v 19.00 hodin ve farním kostele,
  v neděli 14. května 2023 ve 14.30 hodin
  bude májová pobožnost s žehnáním půdy a prosbou za úrodu
  u sochy Panny Marie Svatohostýnské u Pálenice.

  MÍKOVICE
  V pondělí – pátek v 18.00 hodin a v neděli ve 14.00 hodin v kapli,
  po skončení čtvrteční májové pobožnosti následuje mše svatá (kromě 4. května).

 • Akce,  Pro děti

  Milion dětí se modlí růženec 2022

  Děti z celého světa se i letos spojí v modlitbě růžence za jednotu a pokoj ve světě. My se k nim připojíme společnou modlitbou růžence v pátek 21. října 2022 v 17.30 hodin ve farním kostele. Sraz deset minut před začátkem.

 • Pro děti

  Nový školní rok 2022 – 2023 a rozvrh hodin náboženství

  Milí rodiče,

  všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

  K výuce náboženství na našich školách jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Kdo tak neučinil, přihlaste je nyní na začátku přímo u katechetů nebo u mě. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky je zároveň podmínkou k přípravě na svátost biřmování.

  První stupeň bude vyučován přímo na školách, 6. a 7. třídy na farním domečku, 8. a 9. třídy přímo na faře. K výuce náboženství na druhém stupni se mohou přidat i děti, které navštěvují školy mimo Kunovice.

  Níže naleznete aktuální rozvrhem hodin (případné změny zde budou ihned publikovány). Vlastní výuka začne v týdnu od 19. září 2022. 4. a 5. třída na ZŠ Červená cesta začíná již v pátek 16. září.

  Zároveň zvu všechny děti, mládež, vás rodiče i pedagogy na duchovní zahájení školního a pastoračního roku, které proběhne v pátek 2. září 2022 v 18.00 hodin. Děti z prvního stupně ať si přinesou i své aktovky. Každá páteční mše svatá ve školním roce je pak určena zvláště všem školákům.

  P. Ladislav

 • Duchovní slovo

  Apoštol národů

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů naší farnosti (Mt 16,13-19) | 26. června 2022

  Před rokem jsme si u příležitosti patrocinia farnosti vytyčili body programu pro duchovní rozvoj naší farnosti. Je tedy vhodné zrekapitulovat, co se nám během toho roku podařilo. Nejprve jsme na základě rozdílnosti sv. Petra a Pavla ukázali, jak Bůh každého z nás obdarovává něčím jiným a jak každý z nás může své obdarování nabídnout ve prospěch Božího království. Nikdo z nás není sólista, jdeme společně, i když cesta každého může vypadat jinak. Cíl je jeden. Druhým bodem k zamyšlení byl kostel držený apoštolem Petrem jako atribut. Zde jsme si řekli, jak je důležité využít každé příležitosti, kdy můžeme vstoupit do blízkosti Boha, zvláště do zázraku mše svaté. Protože toto přebývání s ním nás proměňuje a posvěcuje. Nakonec atribut svatého Pavla – otevřená kniha. Budeme schopni dobře hlásat evangelium – předávat víru, když se Božím slovem necháme živit. Děkuji všem, kdo jste jakkoli usilovali o to, abychom tento plán uvedli do života.