Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 25. září – 2. října 2022

  • Dnes (v neděli) po hrubé mši svaté ve farním kostele bude setkání s rodiči dětí z třetích tříd, které se budou připravovat na první svaté přijímání.
  • Kunovice: Tento pátek po mši svaté proběhne setkání s rodiči našich ministrantů.
  • Začíná měsíc říjen – měsíc svatého růžence. Jsme vybízeni k modlitbě růžence zvláště ve společenstvích, v našich rodinách a zde v kostele. Zvu ke společné modlitbě růžence vždy půl hodiny přede mší svatou.
  • Adorační den naší farnosti. V neděli 2. října 2022 je adorační den. Tímto dnem se připojíme k nepřetržité adoraci, která probíhá v jednotlivých farnostech olomoucké arcidiecéze po celý rok. Tento den je také dnem modliteb a obětí za kněžský seminář. I bohoslovci se v tento den budou modlit za naši farnost. Společně adoraci zahájíme po hrubé mši svaté ve farním kostele, společné zakončení pak bude v 17.00 hodin. Prosím o zajištění adorační služby, vzadu je rozpis. V některých časech si mohou vzít vedení adorace modlitební společenství a další skupiny ve farnosti. Přijďte i s dětmi či celými rodinami.
  • Prosím také členy Eucharistické hodiny, aby se zastavili v sakristii pro dárek od otce arcibiskupa.
  • Na farním webu najdete již všechny fotogalerie z farního poutního zájezdu do Olomouce.
  • Vzadu se, prosím, zapište, kdo jste ochotní ubytovat dva bohoslovce, kteří přijedou na setkání bohoslovců na Velehradě. Jedná se o víkend 14. – 16. října 2022.