• Duchovní slovo

  Ježíšova rodina

  Text k zamyšlení u příležitosti 10. neděle v mezidobí (Mk 3,20-35) | 9. června 2024

  Dnešní evangelium začíná zajímavou scénou rodinného nepochopení. Ježíš učí a dělá něco, co nezapadá do jejich představ o zbožném životě, a tak přicházejí, aby se ho zmocnili, „uklidili“, aby nedělal ostudu. Jeho putování, setkávání s pochybnými lidmi, učení novým věcem, zázraky, které mění lidem život a následují ho, to všechno bylo pro mnohé tradiční židy nepřijatelné.

 • Duchovní slovo

  Živá monstrance

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně (Mk 14,12-16.22-26) | 2. června 2024

  Co pojí Belgii, Čechy a Itálii? Určitě více věcí, ale jednou z nich je dnešní slavnost, slavnost Těla a Krve Páně, která je oslavou přítomnosti Ježíše Krista v eucharistii. Podnět ke slavení tohoto svátku vzešel od tří důležitých osob žijících na území těchto států.

 • Duchovní slovo

  Společná touha Trojjediného Boha

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice (Mt 28,16-20) | 26. dubna 2024

  Za jedním knězem přišli rodiče ohledně křtu dítěte. Když se ale s nimi chtěl domluvit na přípravě na křest, začali protestovat: „To je zbytečné, my už všechno víme!“ Kněz jim na to řekl: „Dobrá. Když mi zodpovíte tuto základní otázku, od přípravy upustíme. Povězte mi třeba něco o perichorezi v Nejsvětější Trojici.“ Chvíli bylo ticho a pak… začala příprava.

 • Duchovní slovo

  Sdílení Boží lásky

  Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 15,9-17) | 28. dubna 2024

  Dnes je moderní slovo „sdílet“. Sdílí se různé věci, zážitky, události. A Ježíš nás v dnešním evangeliu vede, abychom sdíleli Boží lásku. S ním i s druhými lidmi.

 • Duchovní slovo

  Plodný život ratolesti

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 15,1-8) | 28. dubna 2024

  Dnešní zamyšlení začněme pohledem na žalm. I ten je součástí bohoslužby slova. Na dnešní neděli připadá žalm 22. Toto číslo je pro židy symbolické. 22 písmen má hebrejská abeceda (alefbet). S jejich pomocí se dá vyjádřit jakékoli slovo a myšlenka. A protože myšlenkou a slovem tvoří Bůh, je pro židy číslo 22 symbol Božího díla.

 • Duchovní slovo

  Dobrý pastýř

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,11-18) | 21. dubna 2024

  Dobrý pastýř se objevuje v evangeliích na dvou místech. U Jana a u Lukáše. Zatímco Lukáš hovoří o jedné ztracené ovci a o pastýři, který ji hledá, vezme na ramena a přinese domů, Jan ukazuje pastýře, který své ovce vede. Dopřejme si několik pohledů na tento krásný text a podnětů k zamyšlení.

 • Duchovní slovo

  Svědectví

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,35-48) | 14. dubna 2024

  Když se v době velikonoční čtou úryvky popisující události po Ježíšově zmrtvýchvstání, můžeme si všimnout, že je evangelisté popisují různě. I s dětmi jsme si je museli nějak seřadit a uspořádat. My věřící to vnímáme tak, že se v informacích navzájem doplňují. Ale někteří lidé mohou vznést námitku: „Můžeme evangelistům věřit, když líčí velikonoční události každý jinak?“

 • Duchovní slovo

  Ve středu milosrdenství

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 7. dubna 2024

  Biblista Gerhard Kroll ve své knize Po stopách Ježíšových při výkladu velikonočních událostí vysvětluje, že Pán Ježíš nežádal od svých učedníků slepou víru ve zmrtvýchvstání, ale chtěl, aby zažili jeho fyzickou blízkost, aby ho mohli vidět, mluvit s ním, dotknout se ho. Stal se pro ně tím, po čem dnes mnozí touží – hmatatelným důkazem. O tom pak Ježíšovi učedníci s velkou rozhodností svědčili.

 • Duchovní slovo

  Živý Kristus

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Jan 20,1-9) | 31. března 2024

  „Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen, není tady. Zde je to místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům, i Petrovi: Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám řekl.“ Tato slova jsme slyšeli z Markovy evangelijní zvěsti dnes v noci. Je to výzva pro každého pokřtěného. Výzva ke hledání Ježíše Nazaretského – živého.