Rok svatého Josefa a Rok rodiny

Završili jsme Rok sv. Josefa. Rok rodiny stále trvá (viz níže).
Rok svatého Josefa: od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021
Rok rodiny Amoris laetitia: od 19. března 2021 do června 2022
Světový den prarodičů a seniorů: byl zaveden papežem na čtvrtou neděle v červenci

Rok svatého Josefa papež vyhlásil 8. prosince 2020 a zveřejnil přitom apoštolský list Patris corde (Otcovským srdcem). Svatý otec si přeje, aby zvlášť v současné situaci rostla naše láska k tomuto světci, a pobízí nás, „abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet.“ Každý z nás totiž může „ve svatém Josefovi, nepovšimnutém muži, všedním, diskrétním a skrytém člověku nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy.“

Na webu Vatican News naleznete jak celé znění listu, tak podmínky k získání odpustků. Zde je grafické schéma možností získat dar odpustků a jiné materiály.

Nabízíme tři modlitby a odkazujeme na litanie ke svatému Josefovi.

K tobě, svatý Josefe (Kancionál č. 011)

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.
Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku,
žádáme s důvěrou i od tebe ochranu.

Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou,
a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme:
shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví,
a příspívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.

Starostlivý strážce svaté Rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista.
Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti.
Náš mocný ochránce milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna
a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života,
tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství.

Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí
svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

Modlitba papeže Františka

Buď zdráv, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
v tebe doufala Maria.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,
veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,
a braň nás před vším zlem. Amen.

Svatý Josefe, při nás stůj

Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento i nás opatruj.
Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání.
Ať se láska, svornost množí, abychom žili v bázni Boží.
Ve ctnostech vždy prospívali a do nebe se dostali.
Tak dnes k tobě voláme a tvou lásku žádáme.
Přijmi klíče našeho domu, odvrať od nás vždy pohromu.
Budiž strážcem všeho statku, nedej místa nedostatku.
Uč nás Boha milovat, hříchu se vždy varovat.
Ať jsme živi zde na světě jako Ježíš, Maria a ty v Nazaretě. Amen.

Svatý Josefe, oroduj za nás a za umírající dnešního dne (dnešní noci).

„Napodobováním Svaté Rodiny jsme povoláni znovuobjevit výchovnou hodnotu rodiny. Rodinné společenství potřebuje mít základy v lásce, která neustále obrozuje vztahy a otevírá horizonty naděje,“ říká Svatý otec, který lásce v rodině věnoval celou apoštolskou exhortaci Amoris laetitia (Radost z lásky). K pátému výročí jejího vydání byl letos 19. března zahájen zvláštní Rok rodiny, který by podle Františkova přání měl být příležitostí k prohloubení obsahu tohoto dokumentu a nalézání ideálu manželské a rodinné lásky.

Zde můžete získat exhortaci zdarma jako elektronickou knihu.