Duchovní slovo

Milovaný Boží syn – milovaná Boží dcera

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Mk 1,6b-11) | 10. ledna 2021

Náš křest – Ježíšův křest… není ve své podstatě stejného charakteru. Podstata našeho křtu vyplývá z jiných událostí, z Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Ježíš křtem vstupuje do svého veřejného působení. Je před světem potvrzen od samotného Otce. My křest potřebujeme, Ježíš ne. Přesto ten náš křest má s dnešní evangelijní událostí něco společného.

Nastává období, kdy Ježíš bude připravovat své učedníky, tedy i nás, abychom se mohli stát Božími syny a dcerami. Tedy i na nás bude platit (a nyní platí) Boží vyznání. Při Ježíšově křtu se otevřelo nebe a ozval se Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.“ Tato slova doslova náležela Ježíšovi, ale díky němu náleží i nám. I v našem křtu říká Bůh: „V tobě, můj milovaný – moje milovaná, mám zalíbení. Jsi můj, ať už se ti daří nebo ne, nikdy tě nepřestanu milovat, přijal jsem tě za vlastního – za vlastní.“

I když náš křest mnohdy proběhl v době dětství, máme ho prožívat i nyní. Ať už tím, že Boží milosti rozvíjíme v dalších svátostech, nebo svou každodenní odpovědí na jeho lásku.

K takovému odpovídání se můžeme inspirovat u papeže sv. Jan XXIII. Ten měl zvyk se po každém hříchu ihned obrátit k Bohu s úkonem kajícnosti a s obrovskou důvěrou. A pak si řekl: „Jane, pokračuj, jako by tě políbil Ježíš.“ I tato rovina je pro nás pokřtěné velmi důležitá – nesetrvávat v hříchu. Jedině tak můžeme Bohu správně odpovídat na jeho lásku, jedině tak mu budeme podobní. Nejen že nemáme odkládat svátost smíření, ale ani samotnou lítost. Pokud odkládám lítost až na nejbližší zpověď, točí se můj život celou tu dobu kolem hříchu. My ale máme být stále vnímaví na Boží vedení, smýšlet jako Ježíš, vidět jasně. Aby se každý můj přítomný okamžik netočil kolem hříchu, ale mým středem byl vždy Ježíš.

Přeji nám všem, abychom žili z toho krásného a cenného, co jsme přijali ve křtu. Abychom se s chutí vydali do období, kdy budeme v Ježíšově škole (jako jeho učedníci). A také abychom nikdy nezapomněli, že jsme milovanými Božími syny a dcerami, od kterých Bůh čeká na každodenní malé odpovědi lásky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *