• Duchovní slovo

  Dobrý pastýř

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,11-18) | 21. dubna 2024

  Dobrý pastýř se objevuje v evangeliích na dvou místech. U Jana a u Lukáše. Zatímco Lukáš hovoří o jedné ztracené ovci a o pastýři, který ji hledá, vezme na ramena a přinese domů, Jan ukazuje pastýře, který své ovce vede. Dopřejme si několik pohledů na tento krásný text a podnětů k zamyšlení.

 • Pro děti

  Matyldina otázka 23/24 – třetí

  Milí školáci, je zde další otázka ovečky Matyldy. Povídali jsme si o Pánu Ježíši – Dobrém pastýři. Vaším úkolem je popřemýšlet a napsat, co to pro nás znamená. Své odpovědi posílejte do čtvrtku na farní e-mail. V pátek 26. dubna 2024 při mši svaté vylosujeme vítěze.

 • Biřmovanci

  Biřmování 2024 – 16. setkání

  Pátek 19. dubna 2024 v 19.00 hodin v kostele

  Téma: Úvod do Desatera (okolnosti darování Desatera, vztah Izraelitů s Bohem, praktické využití Desatera, hřích, zpytování svědomí, svátost smíření)

  Úkol: Dokončení starých úkolů

 • Duchovní slovo

  Svědectví

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,35-48) | 14. dubna 2024

  Když se v době velikonoční čtou úryvky popisující události po Ježíšově zmrtvýchvstání, můžeme si všimnout, že je evangelisté popisují různě. I s dětmi jsme si je museli nějak seřadit a uspořádat. My věřící to vnímáme tak, že se v informacích navzájem doplňují. Ale někteří lidé mohou vznést námitku: „Můžeme evangelistům věřit, když líčí velikonoční události každý jinak?“

 • Duchovní slovo

  Ve středu milosrdenství

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 7. dubna 2024

  Biblista Gerhard Kroll ve své knize Po stopách Ježíšových při výkladu velikonočních událostí vysvětluje, že Pán Ježíš nežádal od svých učedníků slepou víru ve zmrtvýchvstání, ale chtěl, aby zažili jeho fyzickou blízkost, aby ho mohli vidět, mluvit s ním, dotknout se ho. Stal se pro ně tím, po čem dnes mnozí touží – hmatatelným důkazem. O tom pak Ježíšovi učedníci s velkou rozhodností svědčili.

 • Biřmovanci

  Biřmování 2024 – 15. setkání

  Pátek 12. dubna 2024 v 19.00 hodin v kostele

  Téma: Úvod do Desatera (křesťanské aplikace nejen do mobilu, šest stěn k dobrému životu, původ Desatera, Desatero v Písmu svatém, Desatero a Ježíš)

  Úkol: Opakovat probrané bloky, přečíst Desatero v Bibli (Ex 20,2-17)

  Úkoly pro uplynulé období viz 13. setkání.

 • Duchovní slovo

  Živý Kristus

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (Jan 20,1-9) | 31. března 2024

  „Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen, není tady. Zde je to místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům, i Petrovi: Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám řekl.“ Tato slova jsme slyšeli z Markovy evangelijní zvěsti dnes v noci. Je to výzva pro každého pokřtěného. Výzva ke hledání Ježíše Nazaretského – živého.

 • Duchovní slovo

  Začátek duchovního života

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – vigilie (Mk 16,1-7) | 30. března 2024

  Ústřední téma dnešní oslavy je křest, náš křest. Tato svátost totiž čerpá svou sílu právě z velikonočních událostí. A proto právě v této Velké noci církev křtí a pokřtění obnovují křestní vyznání. Svatý Pavel píše: „Křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,4).