Duchovní slovo,  Pro děti,  Pro mládež,  Zajímavosti

Advent 2020

I když je letošní Advent jiný, kéž jej prožijeme opravdově a s otevřeným srdcem pro Ježíše a jeho slovo. Zde je několik aktivit a tipů, které můžeme využít.

Co je Advent?

Advent je dobou přípravy na Vánoce a zároveň očekáváním Vykupitele – jeho druhého příchodu. Advent je časem ztišení. Církev nás vyzývá, abychom celou dobu adventní prožívali s vnitřní usebraností a touhou po Kristu, volá k nám slovy sv. Jana Křtitele: „Změňte se, konejte pokání.“ Fialová liturgická barva a oltáře bez květin jsou znamením, že se máme zklidnit a přemýšlet o svém vztahu k Bohu a bližnímu, přestože kolem sebe slyšíme recepty na umělou radost.

Kristus přišel na svět kvůli našemu hříchu. Přišel, abychom měli život v hojnosti (viz Jan 10,10). Čeká, zda tento jeho dar přijmeme. Stojí u dveří a čeká, až ho vpustíme do svého života (viz Zj 3,20).

Tyto čtyři týdny jsou nabídkou, abychom vzbudili touhu po změně našeho života, po obnovení svého vztahu s Kristem. Nic hodnotného však nevznikne bez jisté námahy.

Průvodci našich adventních snah jsou tři osoby: prorok Izaiáš, Jan Křtitel a Panna Maria.

1. Žehnání adventního věnce v rodinách

Oblíbeným symbolem předvánočního času je adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů. Zelený věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí. Věnec je odnepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12).

Rubriky předpokládají, že žehnání adventního věnce vykoná kněz nebo jáhen. Avšak protože laici mohou žehnat osoby, zvířata a věci spojené s každodenním životem, může se požehnání věnce konat také v rodině bez účasti svěceného služebníka. Odkazujeme na web liturgie.cz.

Scházejme se kolem adventního věnce jako rodina ke společné modlitbě, zpívejme také adventní písně z Kancionálu (číslo 101 a dále). O to více zpívejme doma, když nyní nemůžeme při společných bohoslužbách.

2. Prolom do adventních nedělí

Každou středu před adventní nedělí probíhá „bytový seminář“, který nás chce připravit k dobrému prožití blížící se neděle. Lze jej sledovat ve 20.00 hodin v přímém přenosu nebo i ze záznamu na YouTube kanálu liturgie.cz.

3. Roráty

Roráty jsou adventní písně sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Slovo „roráty“ pochází z latiny. Je odvozeno z prvního slova nejznámější latinské adventní písně, která začíná veršem: „Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustum.“ To se překládá: „Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása.“

Kdo by chtěl prožít klasické roráty ať už čtenou formou či poslechem, může využít web P. Petra Hofírka nebo si nainstalovat aplikaci do chytrého telefonu (Android).

Děti se určitě těšily na rorátní průvody s lampičkami. Ty letos v této podobě nebudou, ale lampičky si určitě připravte na páteční on-line mši svatou v 18.00 hodin.

4. Soutěž Bible a my

Do tradiční biblické soutěže se letos mohou děti zapojit přímo on-line.

5. Biblický úryvek na každý den

Stáhněte si praktickou záložku a při četbě úryvku na daný den naslouchejte Božímu slovu.

Přeji všem požehnané adventní dny!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *