Duchovní slovo

Kmen, ratolesti a ovoce

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 15,1-8) | 2. května 2021

Z dnešního evangelijního úryvku bych vyzdvihl dvě myšlenky. Ta první říká, že Bůh je vinař, který chce, aby náš život přinášel dobré plody. A ta druhá říká, že se to může podařit, pokud budeme pevně spojeni s Kristem. Z to ho vyvstávají dvě otázky: „Jaké plody má náš život přinášet?“„Jak dosáhnout pevného spojení s Kristem?“

Na první otázku najdeme odpověď u apoštola Pavla. V listu Galatským (5,22) píše: „Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“

Čas od času bychom se měli nad sebou zamýšlet a klást si otázku, zda náš život tyto plody přináší. Umím v sobě vzbudit lásku k Bohu a ke všem lidem? Prožívám radost z Boha a z konání dobra? Dávám svoji duši pokoj tím, že odevzdávám svůj život do rukou Boží prozřetelnosti? Chovám se k druhým laskavětrpělivě? Jsem věrný, věrná Bohu a lidem v plnění závazků a povinností? Usiluji v dennodenním shonu o ztišení a naslouchání Bohu? Ovládám své touhy a emoce, nebo ovládají ony mě?

Ve chvíli, kdy zjistíme, že náš život nepřináší ovoce, pro které nás Bůh stvořil a které má učinit náš život šťastným, je potřeba to napravit. Ne nějakým tuhým duchovním bojem, nebo stanovením a plněním předsevzetí. To jsou věci, které mohou pomáhat. Ale jen tam, kde se člověk na prvním místě přimkne ke Kristu. To je základ dobrého křesťanského života, který pak může přinášet své plody.

Co to znamená přimknout se ke Kristu? Znamená to naučit se žít ve stálém spojení s Ježíšem. Myslet na něho, jak jen je to možné, a mluvit s ním o všem, co se v životě právě děje. Děkovat mu, chválit ho, prosit ho. Obětovat mu starosti a trápení. Žít s ním, jako se žije s nejlepším přítelem.

Ježíš je kmen hluboce zakořeněný v srdci Boha Otce. Z něho čerpá mízu – Ducha Svatého. A dává ho všem, kdo s ním spojují svůj každodenní život. Velikonoční doba vrcholí slavností Seslání Ducha Svatého. Ale Duch Svatý nepřichází jen jednou za rok o liturgické slavnosti. Nepřichází jen jednou za život při svátosti biřmování. Jeho moc na nás působí (může působit) každý den, každou minutu našeho života, když se přimkneme ke Kristu a žijeme v živém spojení ním. Jeho působením se v našem životě začnou objevovat jeho plody: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichostsebeovládání. Prosme, ať se to uskutečňuje i na nás.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *