Duchovní slovo

Milostný dopis

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 14,23-29) | 22. května 2022

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“

Žijeme ve světě, který Ježíšovým slovům přestal věnovat pozornost. Boží slovo není pro většinu lidí důležité. Skoro to vypadá, že čím víc je na světě Biblí, tím méně je lidé čtou. A čím míň se Boží slovo čte, tím míň se zachovává. I proto je svět, jaký je.

Když se zeptáte lidí, proč Bibli nečtou, odpoví, že je nezajímavá, že jí nerozumí, že jí nevěří. Jeden člověk k tomu poznamenal: „Kdo by četl knihu, která příjemné věci zakazuje a nepříjemné přikazuje.“ Co na to říct? Odpovězme si příběhem.

Jednoho dne potkal opat smutného mnicha. Podíval se na něho a zeptal se: „Co tě trápí?“ Mnich se k opatovi obrátil: „Co mě trápí? I když čtu Písmo svaté každý den, není to na mém životě moc vidět. Spíš naopak, mám pocit, že místo abych ve svatosti rostl, tak v ní uvadám.“ Opat se zamyslel a pravil: „To bude tím, že v Bibli neumíš hledat.“ „Hledat?“ podivil se mnich. „Ano, hledat,“ odvětil opat. „Když budeš hledat v Bibli skutky, které bys měl konat pro Boha, tvého srdce se zmocní malomyslnost, která tě o sílu k svatém životu připraví. Když však budeš hledat skutky, které koná Bůh pro tebe, tvého srdce se zmocní láska, a ta ti jistě sílu k svatému životu dá.“

Pokud máme přispět k tomu, aby se ve světě obnovil vztah lidí k Božímu slovu, musíme začít u sebe. A prvním krokem může být to, že si k Písmu vytvoříme hezký vztah.

Líbí se mi přirovnání, které říká o Písmu svatém, že je to milostný dopis, který napsal Bůh z lásky k nám. Skrze příběhy mnoha lidí v něm říká, jak mu na nás záleží, jak nás má rád. Toto milostné vyznání je skryto mezi řádky, je jako zlatá nit, která se vine celou Biblí. A objeví ho jen ten, kdo má touhu Písmu porozumět a nebojí se tomu obětovat čas.

Mysleme na to, když knihu Božího slova bereme do rukou. Když při mši svaté lektoři či kněží z knihy knih předčítají. Nejsou to obyčejná slova. Je to milostné vyznání samotného Boha, který se obrací ke každému z nás.

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“

V životě děláme různé věci. Některé ochotně a některé neochotně. Záleží na tom, kdo je po nás žádá. Pro milovanou bytost rádi nasadíme své síly a naopak. Bez lásky nelze zachovávat Ježíšova slova. A nelze milovat Ježíše, pokud ho neznáme. Vzpomeňme na svatého Jeronýma. Ten říká: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“ Kéž v nás dnešní uvažování probudí touhu po poznání Krista, poznání Krista lásku k němu a láska k němu kéž nám dá sílu k zachovávání jeho slova. Kéž tím přispějeme k proměně světa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *