Duchovní slovo

Začátek duchovního života

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – vigilie (Mk 16,1-7) | 30. března 2024

Ústřední téma dnešní oslavy je křest, náš křest. Tato svátost totiž čerpá svou sílu právě z velikonočních událostí. A proto právě v této Velké noci církev křtí a pokřtění obnovují křestní vyznání. Svatý Pavel píše: „Křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,4).

Křtem se stáváme Božími dětmi. Proč až křtem? Pán Bůh by mohl říci: „Já jsem tě stvořil, jsi můj. Čím bys beze mě byl?“ Ale i v této záležitosti nám dává svobodu. Riskuje, že se vzdálíme jako první lidé. Čeká na naše rozhodnutí, protože naše svobodné ano je podstatné pro vztah lásky. A když se rozhodneme, stáváme se, jak říká Písmo a Katechismus, živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, národem patřícím Bohu, dostáváme podíle na Kristově kněžství, na jeho prorockém a královském poslání.

Křtem jsme začali žít duchovním životem. A vy, milé katechumenky, začnete dnes. Co to je „žít duchovním životem“?

V náboženství se učíme, že člověk má tři roviny: tělesnou, duševní a duchovní. Tedy žijeme životem těla, ducha (náš intelekt, kulturní život) a duše. Písmo svaté (konkrétně sv. Pavel) ale nabízí ještě jeden pohled. Máme tělo a duši. Tělo smrtelné, které bude vzkříšeno a oslaveno tak, jak to vidíme na Kristu po Zmrtvýchvstání. Máme duši, ta v sobě nese celou naši identitu a je nesmrtelná. A dál? Sv. Irenej z Lyonu říká: „Dokonalý člověk se skládá ze tří prvků: těla duše a Ducha.“ Tento Duch tedy není nikdo jiný než Duch Svatý. Tak jako bez duše je tělo bez života, tak bez Ducha Svatého je duše bez duchovního života. Duch svatý je „duší“ naší duše. A celý náš duchovní život není nic jiného než život v Duchu Svatém a s ním.

Když by se nás někdo zeptal: „Co to je duchovní život, jak jej žiješ?“ Možná začneme složitě jmenovat: chodím do kostela, modlím se, snažím se vyhýbat hříchům, pomáhat druhým… Ale máme tady mnohem jednodušší definici: Duchovní život je život v Duchu Svatém. Je to dílo Ducha Svatého ve mně. Pokud mu to dovolím, aby skrze mě působil, bude můj duchovní život jeho dílo.

A mé přání pro vás, milé katechumenky? Žijte vždy tak, aby ve vás mohl Duch Svatý přebývat, působit a budovat pevné přátelství. A taky nám všem již pokřtěným přeji, aby naše duše měla vždy duši. Aby spolupráce s Duchem Svatým byla naším každodenním chlebem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *