Duchovní slovo

Nádoby s vínem

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle v mezidobí (Jan 2,1-11) | 16. ledna 2022

Proměnění vody ve víno je první Ježíšův zázrak, o kterém hovoří Janovo evangelium. Jeho okolnosti jsou velmi překvapivé. Nádoby určené k předepsanému (tzn. přikázanému) očišťování změní v zásobníky na víno. Svatebčané se nemají kde obřadně umýt, nemohou plnit předpisy Zákona, zato mají šest set litrů opojného nápoje. Proč to Ježíš dělá? Co tím zamýšlí?

Italský jezuita Silvano Fausti říká, že šest kamenných džbánů připomíná šest dní, během kterých Bůh tvořil svět. Po nich přišel sedmý den – den odpočinutí. Šest kamenných džbánů je symbolem nám vyměřeného pozemského času, během něhož se máme stát novým stvořením, dozrát pro sedmý den – pro věčnost, kde spočineme v Bohu, svém stvořiteli.

Toto dozrávání se může dít dvěma způsoby.

První způsob připomíná název nádob. Byly to nádoby na vodu, určené k očišťování předepsanému u židů. Kdo plní předpisy, bude očištěn a spasen. Tak učil Zákon. Ale když přichází Ježíš, nádoby jsou prázdné. Podobně jako předpisy Zákona, které člověk nikdy nedokázal naplnit. A proto je potřeba to změnit.

Ježíš nechává nádoby naplnit vodou, kterou mění ve víno. Voda proměněná ve víno je symbolem smlouvy starého zákona, kterou Ježíš proměňuje ve smlouvu zákona nového, ve smlouvu novou a věčnou. Tato smlouva už nespočívá jen v plnění předpisů, ale spočívá v živém, láskyplném vztahu s Kristem. A to je druhý způsob dozrávání pro věčnost. My jsme lidé nového zákona, přesto rádi smýšlíme starozákonně.

Prožívání vztahu s Ježíšem vidíme na jeho učednících. Farizeové a učitelé zákona je pravidelně kritizují, že jsou nedokonalí. Že jedí obřadně neumytýma rukama, nepostí se, porušují šabat… Ale Ježíšovi to nevadí. Zastává se jich a hájí je, protože jejich dokonalost vyplývá z toho, že mu jsou nablízku. Více než jejich dokonalost je jeho láska k nim.

A tak je to i s námi. Od příchodu Ježíše Krista je čas, ve kterém žijeme, jako dobré víno, které má v sobě jiskru naděje, vůni usmíření, lahodnou sladkost odpuštění a pestrou škálu úžasných chutí lásky. Je to vzácný dar, který připravil Ježíš pro všechny svatebčany až do konce světa. Pít toto víno znamená žít svůj každodenní život po Ježíšově boku.

Když najdete skvělého manžela nebo manželku, tak v jeho či její blízkosti rostete a stáváte se krásnými. Vaše soužití v manželství vás proměňuje. A takovýto vztah nabízí Ježíš každému z nás. Svatba v Káni symbolizuje naše spojení s Kristem, abychom s ním rostli v lásce a vděčnosti k Bohu. Abychom po jeho boku dozráli pro věčnou radost. Kéž tomu tak je.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *