Duchovní slovo

Tři králové a Herodes

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zjevení Páně (Mt 2,1-12) | 3. ledna 2021

Se slavností Zjevení Páně je spojeno více událostí, tou nejznámější je ale příchod mudrců od východu. I když Písmo svaté blíže neurčuje jejich počet, podle darů počítáme se třemi. Není to jen lidová tvořivost, tyto informace můžeme čerpat z tzv. apokryfních evangeliích (6. stol.), která popisují Ježíšovo dětství. Ta těmto mudrcům, mágům, hvězdářům či synům Chaldejských králů přisuzují jména Kašpar, Melichar a Baltazar.

Jsou symbolem lidí, kteří ve svém životě hledají pravdu, co je přesahuje. Díky své moudrosti a pokoře se mohou seznámit se svatou rodinou a zázračným dítětem, Ježíšem Kristem, který tak světu zjevuje své božství. Jejich opakem je Herodes. Panovačný člověk, který se nesklání před Bohem, protože si sám na Boha hraje. A proto Ježíše nikdy osobně nepozná.

Tři králové jsou ochotni dávat nejen dary, ale hlavně sami sebe do služeb Božího plánu. Věnují putování do Betléma (1200 km) kus svého života. Na tuto cestu se vydávají s odvahou. Herodes je jejich pravým opakem. Je posedlý touhou vlastnit a ovládat. Nikam neputuje. Je svým vlastním vězněm. Žije ve strachu, který každým dnem narůstá.

Králové hledají a poslouchají Boží vnuknutí, reagují na znamení. A jsou za to královsky odměněni. Setkávají se s živým Bohem. Herodes je neschopný vnímat Boží hlas. Vidí jen sebe a své zájmy. Pýcha a sobectví ho ničí a vzdalují od štěstí, které je jedině v Bohu.

Máme dnes před sebou dva postoje: postoj mudrců a Heroda. Jeden otevírá cestu k Bohu, druhý nám v ní brání. Mudrci se nechejme povzbudit, Herodes ať je varováním.

Ke všemu pak přidejme ještě jedno povzbuzení. Přišel mnich za opatem a zeptal se: „Jak vybírá Bůh ty, kterým splní jejich přání?“ Opat se zamyslel a odpověděl: „Je to jednoduché. Čeká až se začnou modlit. A kdo nejen prosí, ale i děkuje, na toho shlédne a toho obdaruje.“ Mnich však pokračoval další otázkou: „Ale co chudák, který ani nemá za co poděkovat?“ Na to se opat se usmál: „Synu, každý člověk má za co děkovat. A ten, kdo si neváží darů, které má, zavírá si cestu k tomu, aby dostal nějaké další.“

Inspirováni postojem tří králů projevujme Bohu vděčnost za všechny přijaté dary, i když je někdy těžké si je uvědomit. A s odvahou naslouchejme Božím vnuknutím a dávejme sami sebe do služeb jeho plánu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *