Duchovní slovo

Hořící srdce, kráčející nohy

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí, Misijní neděle (Lk 23,14-35) | 22. října 2023

Pro letošní Světový den misií zvolil papež František téma o emauzských učednících: „Hořící srdce, kráčející nohy.“ Řekněme si několik myšlenek z jeho poselství. Dva učedníci, zmatení a zklamaní, se setkávají s Kristem ve slově a při lámání chleba. To v nich zažehne nadšení znovu se vydat na cestu do Jeruzaléma a hlásat, že Pán byl skutečně vzkříšen. V tomto příběhu vidí papež inspiraci pro každého z nás.

I my v dnešní době často prožíváme zmatek a zklamání. A stejně jako na počátku je nám Ježíš nablízku. Papež říká: „Ježíš se ve svém velkém milosrdenství nikdy neunaví. Zůstává s námi navzdory našim selháním, pochybnostem a slabostem, i přes náš smutek a pesimismus, které způsobují, že jsme ‚nechápaví a váhaví‘ (v. 25), lidé chabé víry.“

Pán je nám nablízku a kráčí spolu s námi, zvláště, když se cítíme zmatení, zdeptaní a vystrašení tváří v tvář nespravedlnosti, která nás obklopuje a snaží se nás přemoci. Proto „si nenechme ukrást naději!“ V hlásání evangelia ať nám nebrání naše slabost, ani se neopírejme o svou chytrost, moc a sílu, ale o Pána. Čtěme Písmo, abychom lépe poznávali Krista a žijme s Kristem, abychom lépe rozuměli Písmu. „Dovolme mu, aby zapálil naše srdce, aby nás osvítil a proměnil, abychom mohli světu hlásat jeho tajemství spásy s mocí a moudrostí, které vycházejí z jeho Ducha.“

Oči učedníků se otevřely u stolu, když Ježíš lámal chléb. Papež říká: „Právě ve chvíli, kdy poznávají Ježíše při lámání chleba, on jim zmizel. Z toho můžeme pochopit jednu podstatnou skutečnost naší víry: Kristus, který láme chléb, se stává lámaným chlebem, sdíleným s učedníky a jimi konzumovaným. Nelze ho spatřit, protože vstoupil do srdcí učedníků, aby je ještě více zapálil a pobídl, aby se bez prodlení vydali na cestu a všem sdělili jedinečnou zkušenost setkání se Vzkříšeným!“ „Abychom přinášeli ovoce, musíme být s Ježíšem sjednoceni. Takového sjednocení dosahujeme každodenní modlitbou, zvláště při adoraci, tichém setrvání v přítomnosti Pána, který zůstává s námi v eucharistii.“ Tam se prohlubuje naše víra a láska, které si nesmíme nechat jen pro sebe.

Učedníci, kteří poznali Pána, vstali a vydali se do Jeruzaléma. „Obraz ‚nohou, které se vydávají na cestu‘ nám znovu připomíná trvalou hodnotu missio ad gentes, poslání, které zmrtvýchvstalý Pán svěřil církvi, aby evangelizovala každého člověka a každý národ až po všechny končiny světa. Dnes více než kdy jindy potřebuje lidstvo, zraněné mnoha nespravedlnostmi, rozděleními a válkami, dobrou zvěst o míru a spáse v Kristu. Využívám této příležitosti, abych potvrdil, že ‚každý má právo slyšet evangelium. Křesťané mají povinnost hlásat jej, aniž by kohokoliv vylučovali, a to nikoli jako někdo, kdo ukládá nový závazek, nýbrž jako někdo, kdo sdílí radost, ukazuje krásné obzory a nabízí lákavou hostinu.‘“

Vykročme tedy i my, osvíceni setkáním se zmrtvýchvstalým Ježíšem a povzbuzeni jeho Duchem. Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše v eucharistii a všechny pozvali, aby kráčeli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu. Svatá Maria, která jsi na cestě, Matko Kristových učedníků misionářů a Královno misií, oroduj za nás!“

Citace z poselství papeže Františka ke světovému dni misií 22. 10. 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *